0200930922

0970004

Ί 7

11785

ΕΦΗΜΈΡΙΣ ΤΗ͂Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Απόδοση τιμών στον πρώην Βουλευτή Ιωάννη Ζίγδη 1 Τροποποίηση προθεσμιών λιποταξίας στρατιώτι-

αλ ο ο ο ο... 2 Τροποποίηση της αριθμ. Υ45/88/4/15.10.96 υπουρ- γικὴς απόφασης «Καθορισμός Ενιαίου Συστήμστος (ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ), εγγραφἠς και επιλογἠς ασθενών καταλλήλων προς μεταμόσχευση ιστῶν και οργὰ- αμ ο ο το ο το ο μον. 3 Ανάκληση και επαναχορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς Διαχείρισης µε την επω- νυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς Διαχείρισης Ἐρ- γῶν των Εικαστικὠν Τεχνών και των Εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και δ.τ. «ΟΣΛΕΕΤΕ» .......... 4 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στον Οργανισμὀ Συλλογικἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνικἡ Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευμα- τικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΕΠΙ Α.Ε.» ... 5

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 4103 (1) Απόδοση τιμῶν στον πρώην Βουλευτή Ιωάννη Ζίγδη. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ἔχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 409/ 1976 «Περί καθορισμού κατηγοριῶν προσώπων ὄυνα- μένων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209; 11.:8.1976, τ. Α).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 851/ 1978 «Περὶ της Εθνικής Σηµαίας των Πολεμικών Ση- μαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 2595/22.12.19/8 τ.Α).

γ. Τις εξαιρετικές υπηρεσἰες που προσέφερε στο Λαὸ, στην Πατρίδα και το Ἔθνος ο πρώην Βουλευτὴς ἰωάννης Ζἰγδης.

Αρ. Φύλλου 939 22 Οκτωβρίου 1997

Και κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Ὑγείας και Πρόνοιας, αποφασίζει:

1) Να τελεσθεὶ η κηδεία του µε δημόσια δαπάνη.

2) Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιµές που προσήκουν σε «εν ενεργεία» Υπουργό».

3) Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των Λημο- σίων Καταστημάτων της Ρόδου την ηµέρα της κηδείας του.

Οι Ὑπουργοὶ Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης να προβούν στις απα- ραΐτητες ενέργειες για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεὶ στην Εφηµε- ρἶδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 1997

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΗΜΙΤΗΣ

--------ϕ-------- Αριθ. Φ.444/5/578385 (2) Τροποποίηση προθεσμιών λιποταξίας στρατιωτικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ἔχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ἄρθρου 34 του Ν. 2287/95 «Κὐ- ρωση Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α᾿ 20).

β. Τη µε αρ. πρωτ. 29261/7.10.96 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικἠς ᾽Αμυνας «Ανὰἁ- θεση αρμοδιοτήτων Ὑπουργοῦ Εθνικής Αμυνας στον Υφυπουργό Εθνικἠς ᾽Αμυνας» (ΦΕΚ Β’ 933).

γ. Το άρθρο 29Ατου Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α᾿ 137) «Κυ- βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε απὸ το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ὅπως αντικαταστά- θηκε απὀ το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997.

δ. Το γεγονός ὁτι απὀ τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προὐπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σε δύο (2) τις ηµέρες αδικαιολόγητης απουσίας του στρατιωτικού προσωπικού των Μονάδων

11786

των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπλέκονται στη διακλα- δικἡ ἁσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 9ύ».

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1997

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

------ϕ-----

Αριθ. Υ4δ/οικ. 12391 (3)

Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/8874/15.10.96 υπουρ- γικὴς απόφασης «Καθορισμὸς Ενιαίου Συστήματος (ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ), εγγραφἠς και επιλογἠς ασθενών καταλλήλων προς μεταμόσχευση ιστών και οργά- νων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 18388/(ΦΕΚ 106/Α/838) «Αφαιρέσεις και μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων».

2. Το άρθρο 130 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Ὑγείας (Σύσταση Ε.Σ.Μ.) Εθνικὸ Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος συ- μπληρώθηκε µε τον Ν. 2194/94, ἁρ. 8.

8. ΤΟΝ. 1278/82 (ΦΕΚ 105 Α) «Σύσταση Κεντρικου Συμβουλίου Ὑγείας» (ΚΕ.Σ.Υ.).

4. Το αριθμ. Ε.Σ.Μ./102/96 έγγραφο του Εθνικού Συµβουλίου Μεταμοσχεύσεων.

6. Την αριθµ. 4/9.5.96 απόφαση της Επιτροπής Δε- οντολογίας του Ε.Σ.Μ. σχετικἁ µε την εφαρµογή Ενιαίου Συστήματος (ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ) εγγραφἠς ασθε- νῶν υποψηφίων προς μεταμόσχευση ιστών και οργάᾱ- νων οι οποίοι πληρούν τις καθοριζόµενες προύποθέ- σεις καθώς καιτου τρόπου διάθεσης των μοσχευμάτων µε διαφανείς και ενιαὶες διαδικασὶες για όλη τη χώρα.

6. Την αριθµ. αποφ. 1 της 124ης Ολομέλειας / 25.7.96 του ΚΕ.Σ.Υ.

7. Το αριθμ. Ε.Σ.Μ./245/90.12.96 έγγραφο του Ε.Σ.Μ.

8. Την αριθμ. απὀφ. 10 της 134ης/Ολομ./31.7.97 του ΚΕ.Σ.Υ. αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Υ4δ/8874/15.10.86 υπουργικἠ απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9783/25. 10.964 ως εξἠς:

Η περίπτωση (γ) της παραγράφου (3) του Κεφαλαίου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ τροποποιείται όπως παρακάτω:

«Τα Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας που στηρἰζουν μεταμοσχευτικἁ Κέντρα τυποποιούν τους δότες και τους λήπτες για μεταμόσχευση. Οι υπερευαισθητοποι- ημένοι ασθενείς πρέπει να τηρούνται σε ιδιαίτερο κα- τἆλογο στην ΥΣΕΜ και τα εργαστήρια ιστοσυµμβατότη- τας υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΥΣΕΜγια τυχόν μεταβολὲς και για τις αποδεκτές ασυμβατότητες».

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ὡς ὀχει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ᾿

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 1997

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

------------- Αριθ. 9484 (4)

Ανάκληση και επαναχορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς Διαχείρισης µε την επωνυ- µία «Οργανισμὸς Συλλογικἠς Διαχείρισης Ἔργων των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και ὅ.τ. «ΟΣΔΕΕΤΕ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ἔχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 2121/1982.

2, Το 1052/7.3.1997 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Πνευματικἠς Ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του φακόλου.

3. Την ανάγκη να τεθούν πρόσθετοι ὁροι στη διοικη- τική πράξη έγκρισης της λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς Διαχείρισης Ἔργων των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και δ.τ. «ΟΣ- ΔΕΕΤΕ».

4. Το γεγονός ὁτι µε την 2505/9.5.97 πράξη µας εγκρίθηκε η λειτουργία του παραπάνω Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης χωρὶς να τεθούν πρόσθετοι όροι.

5. Το άρθρο 43 Συντάγματος και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου που αφορούν στη δημοσιότητα και τη δημοσίευση των διοικητικῶν πράξεων, αποφασὶ- ζουμε:

Ι. Ανακαλούμε απὀ τότε που εκδόθηκε την 2505/ 95.97 Πράξη µας.

[. 1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλ- λογικής Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς Διαχείρισης Ἔργων των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΕΤΕ» που ἐχει σκοπὀ τη διαχείριση και προστα- σία του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών των έργων των εικατικὠν τεχνῶν και των εφαρμογών τους.

2. Η έγκριση χορηγείται υπὸ τον ὀρο ότιθα περιέρχο- νται σε τριμηνιαΐία βάση στον Ο.Π.Ι. τα στοιχεία που αναφέρονται στα αμοιβολόγια και τα έξοδα διαχείρισης του παρόντος Οργανισμού και σε ετήσια βάση όλα τα στοιχεία της νόμιμης λειτουργίας του Οργανισμού ὡς Συνεταιρισμού Περιωρισμένης Ευθύνης.

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεῖ να τοθούν και ἄλλοι πρόσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπὸ τόν ὁρο της ανάκλησης της τροποποἱησής της.

ΙΙ. Η πράξη αυτὴ κατά το μέτρο που παράγει ἑννομες συνέπειες ως προς τρίτους ισχύει απὀ τη δημοσἰευσὴ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11787

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία και παραγγέλουμε.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1997

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

------ὁ----- Αριθ. 9485 (5) Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας στον Οργανισμό Συλ- λογικἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελλη- νικὴ Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΕΠΙ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ἔχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 και της παρ. 1 του ἄρθρου 70 του Ν. 2121/1993.

2. Την απὀ 6.12.96 εισήγηση του Οργανισμού Πνευ- µατικἠς Ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του φακέλου.

3. Τις αρχές της χρηστὴς διοίκησης και του κράτους δικαίου οι οποὶες στο πεδίο του δημόσιου οικονομικού δικαίου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διασφάλιση των ὅρων τους υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό στο πεδὶο της προστασίας των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων αποκλείει την ταυτόχρονη ανάπτυξη ὅρά- σης απὀ τον ἰδιο οργανισμὸ στον τοµέα της συλλογικής διαχείρισης τόσο των πνευματικών ὁσο και των συγγε- νικών δικαιωμάτων καθώς η προστασὶα και η διεκδί- κηση των πρὠτων πολὺ συχνά αντιβαϊνει στην προστα- σία και διεκδίκηση των δεύτερων.

4. Το γεγονός ὅτι τα στοιχεία που υπέβαλλε η ΑΕΠΙ εἶναι επαρκἠ ὡς προς τη διαχείριση και προστασία του πνευματικού δικαιώματος των δημιουργῶν μουσικών έργων (μουσικοσυνθέτες, στιχουργοὶ).

5. Την ανάγκη να τεθούν πρόσθετοι ὅροι που ὅια- σφαλίζουν την κατά νόμο λειτουργία του Οργανισμού Συλλογικἠς Διαχείρισης.

6. Το άρθρο 43 συντ. και τις γενικὲς αρχές του διοι-

κητικού δικαίου που διέπουν τη δημοσιότητα και τη δη- μοσίευση των διοικητικὠν πράξεων, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλο- γικὴς Διαχείρισης µε την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτη- σίας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.» όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώ- ματος μόνον των δημιουργών μουσικών ἐργων (µουσι- κοσυνθέτες, στιχουργοῖ).

ΙΙ. 1. Η ΑΕΠΙ Α.Ε. υποχρεούται εντός δύο μηνών να προσκομίσει στον Ο.Π.Ι. στοιχεία απὀ τα οποία να προ- κύπτει μείωση των εξόδων διαχείρισης.

2. Η ΑΕΠΙ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει εντὸς εἰ- κοσι ημερών στον Ο.Π.Ι. τα εξἠς επικαιροποιημένα στοιχεία:

α) Πλήρες και λεπτομερές αμοιβολόγιο για την εκτέ- λεση μουσικών ἐργων σε δημόσιους χώρους (ξενοδο- χεία, εστιατόρια, καφενεία κ.λπ.).

β) Μετοχολόγιο.

γ) Κανονισμό διανομής µε ανάλυση του τρόπου δια- νομὴς στους δημιουργούς.

δ) Σχέδιο σύμβασης ανάθεσης µε βάση την οποἰα οι δημιουργοί θα μπορούν να μεταβιβάζουν στην ΑΕΠΙ μέρος των εξουσιών του περιουσιακού τους δικαιώμα- τος. Κάθε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να γνωστοποιεἶται αµέσως στον Ο.Π.Ι.

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεὶ να τεθούν και άλλοι πρόσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπό τον ὁρο της ανάκλησης της τροποποἱησής της.

ΙΙ. Η παρούσα πράξη κατά το μέτρο που παράγει ἐν- νοµες συνέπειες ως προς τρίτους ισχύει απὀ τη ὅημο- σἰευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την οποία και παραγγέλλουμε.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1997

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

11788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας 188, Ίος ὀρ..- Τ.Κ. 54655 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136 402 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171 907 ΠΑΤΡΑ (061) 271 249 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224 581 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21901 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22 637 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26 522

5225 761 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 718

5249 547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδροµητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.

5248 320

- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά Βσέλιδο ή µέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

50.000 δρχ. 2.500 δρχ.

Α’ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)

Β’ (Ὑπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 50.000. » 2.500 » Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 10.000. » 50Ο » Δ’ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 50.000. » 2500 » Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 25000 » 1.250 » Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 10000 » 500 » Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 5.000 » 250 » Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 10.000 » 500. » Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 3000 » 150 » Ανωνύμων Εταιρειών Ε.Π.Ε. 250.000 » 12500 »

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 10.000 500 »

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε.

«Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το

οποίο µε τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

«Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών µε τα ταχυδρομικά τέλη και μπο- ρεί να στέλνονται µε επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.

πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.

εΟι συνδρομητές του εξωτερικού µπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί µε το ποσό της συνδρομής.

«Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

«Ἡ συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την Τη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστηµα.

«Ἡ εγγραφή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

«Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ